سازه Deaerator کارخانه رامک

سازه دی اریتور (Deaerator) کارخانه رامک

نشانی: فارس، شیراز ، جاده کوهمره

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام