پروژه ساختمانی مهندس فیوزی

مالک: جناب مهندس فیوزی

نوع: اسکال فلزی جوشی

وزن:  125 تن

نشانی: فارس، شیراز ، بلوار مدرس.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام