مخزن جایگاه اختصاصی صیادی (جزیره کیش)

مخزن سوخت شرکت نفتی جایگاه اختصاصی صیادی (کیش)

مالک: آقای قاسم نژاد

ضرفیت: 47/500 لیتر

نشانی: جزیره کیش.

مخازن طبق استاندارد های بروز شرکت نفت میباشد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام