سیلو سیمانی 230 تنی

سیلوی سیمان باضرفیت 230 تن 

مالک: جناب مهندس اژدهاکش

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام